यरुशलेमको निम्ति प्रार्थना गर (भजन १२२)

१. जब तिनीहरुले मलाई भने, “परमप्रभुको भवनमा जाओ,” तब म आनन्दित भएँ ।यरुशलेममा आराधना गर्न जाने विषयमा दाऊद अन्यन्तै आनन्दित भएको छ । यो उनको निम्ति कुनै दैनिकी वा बाध्यता…

0 Comments