denny-muller-uWYedErgXgU-unsplash

कष्टको बिचमा पनि प्रचार (१ थेसलोनिकी २ः१-९)

पद  १. थेसलोनिकीका मानिसहरुले पूर्ण रुपमा सुसमाचार ग्रहण गरेको कारण पावलको परिश्रम व्यर्थ भएको छैन । तिनीहरु बोलीले मात्र होइन तर व्यवहारले साचो रुपमा ख्रीष्टको ...