Recent Articles

denny-muller-uWYedErgXgU-unsplash

कष्टको बिचमा पनि प्रचार (१ थेसलोनिकी २ः१-९)

पद  १. थेसलोनिकीका मानिसहरुले पूर्ण रुपमा सुसमाचार ग्रहण गरेको कारण पावलको परिश्रम व्यर्थ भएको छैन । तिनीहरु बोलीले मात्र होइन तर व्यवहारले साचो रुपमा ख्रीष्टको अनुकरण गर्दै थिए । प्रचारकमा ...

१ थेसलोनिकीको पुस्तकको परिचय (पद १-४)

सहरको पृष्ठभुमी थेसलोनिकी माकेडोनिया सेकुन्दाको राजधानी थियो । माकेडोनका फिलिपका ज्वाइँ क्यासेन्डरले ३१५ इ.पू. मा यो सहर निर्माण गरेको थियो । अलेक्जेन्डर महानका चार प्रमुख ...