A study from the Bible.

अन्य देवी–देवताहरु – बाल

पुरानो करारमा इस्राएलीहरुलाई केवल एक परमेश्वरको मात्र आराधना गर्न आज्ञा गरिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो आज्ञा कुन हो भनी सोध्दा येशूले भन्नुभयो, “हे ईस्राएल, सुन, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा…

0 Comments