पावलको प्रेरितिय अधिकार (गलाती १ः१-५)

१. पावल ख्रीष्टको एक प्रेरित, जो मानिसहरुहरुबाट होइन, तर येशू ख्रीष्ट र परमेश्वर पिता, जसले उहाँलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुभयो, उहाँबाट पठाइएको हुँ, सुरुका दुई अध्यायहरुमा “सुसमाचार” महत्वपूर्ण शब्द हो जुन…

0 Comments